Regulamin serwisu komputerowego LUK-PC

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług serwisowych przez firmę LUK-PC Łukasz Więcek z siedzibą w Landeku 90 zwaną dalej LUK-PC.
2. LUK-PC za wykonane usługi wystawia paragon lub fakturę VAT w formie elektronicznej lub papierowej po wcześniejszym podaniu danych do faktury.
3. Przekazanie do naprawy sprzętu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu przez kupującego.
4. Potwierdzenie przyjęcia sprzętu jest jedynym dokumentem uprawniającym Klienta do odbioru sprzętu.

NAPRAWY 

1. Wstępna diagnoza i wycena usługi następuje w momencie przyjęcia sprzętu do serwisu. Koszt diagnozy wynosi od 40 zł brutto. Koszt diagnozy nie jest pobierany w przypadku wykonania usługi w serwisie.
2. Przyjmując sprzęt do naprawy LUK-PC przeprowadza szczegółową diagnostykę i na jej podstawie wycenia ostatecznie koszty naprawy oraz informuję o nim Klienta telefonicznie lub mailowo.
3. W przypadku, gdy rzeczywisty koszt naprawy przekroczy koszt szacowany, LUK-PC kontaktuje się z Klientem, który decyduje czy zaakceptować nowy koszt naprawy bądź rezygnuje, nie ponosząc dodatkowych kosztów, a opłacając jedynie koszty poniesione do tej pory przez LUK-PC.
4. Jeśli koszt ostateczny jest zgodny z kosztem szacowanym, a Klient zrezygnuje z usługi, zostaje wtedy obciążony kosztami diagnostyki szczegółowej wynoszącej 200 zł brutto oraz ponosi dodatkowe koszty, na przykład wymienionych podzespołów.
5. Zgodnie z Art. 644 Kodeksu Cywilnego, w przypadku rezygnacji z usługi, po zaakceptowaniu ostatecznych kosztów, Klient zostanie obciążony kosztami wykonanych już czynności oraz zużytych materiałów.
6. Maksymalny czas na odbiór sprzętu z serwisu wynosi 3 tygodnie (liczony od dnia wykonania naprawy lub odstąpienia od umowy). W przypadku przekroczenia tego terminu, LUK-PC jest uprawniony do naliczania opłaty magazynowej w wysokości 10 zł za każdy dzień zwłoki.
7. LUK-PC nie ponosi odpowiedzialności za akcesoria pozostawione w komputerze, a niezgłoszone w momencie oddawania sprzętu do serwisu (np.karty pamięci).
8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz dane przekazane wraz ze sprzętem do serwisu.
9. LUK-PC instaluje tylko licencjonowane oprogramowanie dostarczone przez Klienta bądź zakupione przez serwis LUK-PC.
10. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naprawy, bez obciążania Klienta kosztami, bez podania przyczyny.
11. LUK-PC zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naprawy w przypadku braku części zamiennych lub innych, niezależnych od serwisu.
12. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naprawy i obciążenia Klienta kosztami diagnostyki, w przypadku gdy okaże się, że przedmiot naprawy ma uszkodzenia inne niż podał Klienta, a naprawa tych uszkodzeń jest niemożliwa albo Klienta nie zaakceptuje jej wyceny.
13. LUK-PC zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu z objawami nieco innymi niż w momencie jego przyjęcia. Wynika to z obecnych technologii i metod regeneracji oraz produkcji sprzętu. Na przykład w celu wymiany elementów wykonanych w technologii SMD czy BGA wymaga użycia wysokich temperatur.

GWARANCJA 

1. LUK-PC udziela gwarancji na wykonane usługi na okres od 2 do 6 miesięcy oraz od 12 do 36 miesięcy na zakupiony sprzęt.
2. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie do 30 dni roboczych od daty zgłoszenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej. W niektórych przypadkach ( na przykład oczekiwanie na części zamienne) czas ten może ulec wydłużeniu.
3. Klient zobowiązuje się dostarczyć sprzęt ze stwierdzoną wadą do siedziby serwisu wraz z wypełnioną i podpisaną karta gwarancyjną, dowodem zakupu, instrukcją obsługi oraz oryginalnym opakowaniem.
4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów przechowywanych na dysku. Istnieje możliwość wykonania płatnej kopi zapasowej danych na wyraźne życzenie Klienta.
5. Klient oświadcza, że jest świadomy, że każda naprawa (nie wliczając instalacji systemu i oprogramowania) bądź diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta lub sklepu, w którym sprzęt został zakupiony.
6. W przypadku bezpodstawnej reklamacji LUK-PC zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami diagnozy.
7. W przypadku, gdy Klient uniemożliwi dokonania naprawy ( na przykład przez brak podania hasła), serwis LUK-PC uznaje, że Klient zrezygnował z uprawnień wynikających z gwarancji.
8. Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń mechanicznych, termicznych oraz chemicznych, a także ich skutków
  • uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem
  • uszkodzeń powstałych w wyniku napraw Klienta lub osób trzecich
  • uszkodzeń powstałych w wyniku zalania, pożaru, powodzi
  • materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany
  • konserwacji przewidzianej w instrukcji obsługi sprzętu
  • instalacji oraz konfiguracji oprogramowania.